Kuinka patentin väitekäsittely etenee Venäjällä?

7.11.2018

Venäjällä myönnetty patentti on mahdollista yrittää kumota tekemällä väite Venäjän patenttiviraston Rospatentin valitusosastolle, joka sijaitsee Moskovassa. Väiteaikaa ei ole rajoitettu, joten patenttia vastaan voi tehdä väitteen milloin tahansa patentin myöntämisen jälkeen.

Tällä hetkellä valitusosastolle tehdään noin 100 patenttiväitettä vuodessa. Vertailun vuoksi Venäjällä myönnettiin viime vuonna yhteensä noin 21 000 patenttia, joista noin 13 200 myönnettiin ulkomaalaisille hakijoille. Väite voidaan tehdä venäläisen asiamiehen nimissä, eikä todellista väitteentekijää tarvitse paljastaa missään vaiheessa. Väitemaksu on kohtuullinen: väitteen tekeminen maksaa noin 100 euroa jokaista itsenäistä patenttivaatimusta kohti.

Kun väite on vastaanotettu ja kirjattu viraston järjestelmään, valitusosasto lähettää patentinhaltijalle venäjänkielisen ilmoituskirjeen ja kopion väitteestä. Käytännössä asiakirjat lähetetään postitse Rospatentin tietokannasta löytyvään osoitteeseen. Tästä syystä kehottaisin patentinhaltijoita ilmoittamaan virastoon kaikista mahdollisista nimi- ja osoitetietojen muutoksista. Patenttihakemuksen käsittelyä hoitaneelle asiamiehelle saatetaan lyhyesti ilmoittaa tehdystä väitteestä, mutta kopiota väitteestä mahdollisine liitteineen virasto ei asiamiehelle lähetä.

Väite voidaan tehdä seuraavilla perusteilla:

• patentin kohde ei ole uusi, keksinnöllinen tai teollisesti käyttökelpoinen,
• patenttisuojan kohde on laajempi kuin alun perin virastoon toimitetussa patenttihakemuksessa kuvattu kohde, tai
• patentin kohde ei ole patentoitavissa voimassaolevan lainsäädännön valossa.

Tämän lisäksi patentit, joiden hakemuspäivä on myöhempi kuin 1.10.2014, voidaan kumota puutteellisen selityksen vuoksi, eli silloin kun patentti kohdistuu sellaiseen keksintöön, jota ei ole esitetty niin selvästi, että ammattilainen voi patentin perusteella käyttää keksintöä. Patentin kumoamisperusteena voi olla myös väärä keksijä tai patentinhaltija. Tällöin väite tehdään suoraan Venäjän IPR-tuomioistuimelle eikä Rospatentin valitusosastolle.

Osapuolten kuuleminen

Kun valitusosasto on vastaanottanut väitteen, se asettaa päivämäärän osapuolten kuulemiselle, joka pidetään yleensä kahden tai kolmen kuukauden kuluessa väitteen tekemisestä. Patentinhaltijalla on kuitenkin mahdollisuus pyytää ensimmäisen kuulemisen lykkäämistä, jotta hän saisi kohtuullisesti aikaa kääntää venäjänkielisen väitteen, valmistella vastauksensa ja mahdollisesti muuttaa patenttivaatimuksia.

Mielestäni on hieman outoa, ettei lykkäystä voi käytännössä pyytää tai saada etukäteen, vaan lähtökohtaisesti pyytäminen tapahtuu vasta itse kuulemistilaisuudessa, joten patentinhaltijan asiamiehen on joka tapauksessa osallistuttava ensimmäiseen kuulemiseen. Hänen pitää olla myös valmistautunut siihen, että lykkäystä ei jostain syystä myönnetäkään ja asiaa käsitellään jo ensimmäisessä kuulemisessa.

Asiamiehellä on lisäksi oltava patentinhaltijan allekirjoittama alkuperäinen valtakirja, joka antaa hänelle valtuudet toimia asiamiehenä väitekäsittelyssä. Kuten maassa on tapana, myös Rospatentin valitusosastolla suhtaudutaan erityisen tarkasti asiakirjojen muodollisiin vaatimuksiin eikä sähköisesti toimitettua valtakirjaa tai sen tulostettua kopiota hyväksytä.

Kuulemisten loputtua annetaan päätös, joka astuu voimaan kun valitusosaston johtaja on tarkastanut ja hyväksynyt sen. Päätöksen perusteella patentti joko pidetään voimassa alkuperäisessä tai muutetussa muodossa tai patentti kumotaan. Päätösteksti perusteluineen saadaan yleensä kahden tai kolmen kuukauden kuluessa kuulemisten päättymisestä, joten koko prosessi kestää lykkäysten pituudesta riippuen noin 7 – 10 kuukautta.

Mitä väitteentekijän on hyvä tietää

Venäläisessä väitekäsittelyssä on otettava huomioon, että patentinhaltija saa rajoittaa itsenäisten patenttivaatimusten suojapiiriä ainoastaan lisäämällä niihin piirteitä muista patenttivaatimuksista. Itsenäisiin patenttivaatimuksiin ei siis ole mahdollista tuoda piirteitä hakemuksen selitysosasta.

Toisin kuin EPOssa, useiden eri vaatimusasetelmien (eli vaihtoehtoisten pyyntöjen) esittäminen etukäteen ei ole mahdollista. Lisäksi väitteentekijän on huomattava, että käsittelyn aikana ei voi toimittaa uusia viitejulkaisuja, vaan kaikkiin olennaisiin julkaisuihin on viitattava jo alkuperäisessä väitekirjelmässä.

Päätös astuu voimaan välittömästi kun valitusosaston johtaja on hyväksynyt sen, vaikka päätöksestä valitettaisiinkin tuomioistuimeen. Jos patentti kumotaan, se katsotaan kumotuksi takautuvasti hakemuksen tekemispäivästä alkaen.

Päätöksestä voi valittaa IPR-tuomioistuimeen kolmen kuukauden kuluessa päätöstekstin saamisesta. Mahdollista valitusta koskevat tiedot julkaistaan Venäjän kauppatuomioistuinten verkkosivustolla muutaman päivän kuluttua valituksen tekemisestä. Valituksen sisältöä tai kopiota valituksesta ei kuitenkaan julkaista, vaan se postitetaan suoraan patentinhaltijalle.

 

Tarvitsetko apua Venäjällä myönnetyn patentin kumoamiseen? Meillä Papula-Nevinpatissa on pitkä kokemus ja syvä osaaminen Venäjän IPR-asioissa, ja asiantuntijamme ovat menestyksekkäästi hoitaneet monta väitekäsittelyä Venäjällä.