Papula-Nevinpatin tietosuojaseloste

Papula-Nevinpat käsittelee kaikkia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä sovellettavan lainsäädännön (kuten yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679, ”GDPR”, ja muiden Suomessa sovellettavien tietosuojalakien, “Tietosuojalaki”) mukaisesti.
Papula-Nevinpatin tietosuojaseloste sisältää seuraavat asiat:

1. Rekisterinpitäjän ja vastuuhenkilön yhteystiedot
2. Henkilötietojen kerääminen ja sen tarkoitus
3. Tietojen käsittely
4. Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen
5. Missä tietoja käsitellään
6. Oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikeus pyytää niiden korjaamista

1. Rekisterinpitäjän ja vastuuhenkilön yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on Papula-Nevinpat, Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Y-tunnus 0236098-2. Vastuuhenkilönä toimii Heidi Mikkola, puh. (09) 348 0060.

2. Henkilötietojen kerääminen ja sen tarkoitus

Papula-Nevinpat kerää tietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraavia tarkoituksia varten:

– Uutiset, julkaisut ja tapahtumat:

Papula-Nevinpatin postituslistalle ilmoittautumisen tai Papula-Nevinpatin järjestämään seminaariin tai tapahtumaan rekisteröitymisen yhteydessä annettuja tietoja käytetään tapahtuman järjestämiseen sekä markkinointiin ja muuhun viestintään. Henkilötietoja käytetään näihin tarkoituksiin, kunnes Papula-Nevinpatille ilmoitetaan, että tietoja ei enää haluta käytettävän. Tämän voi tehdä milloin tahansa klikkaamalla viesteissämme olevaa ”unsubscribe” tai “peruuta tilaus” –painiketta tai lähettämällä meille ilmoituksen osoitteeseen info@papula-nevinpat.com. Henkilötietojen käyttö perustuu oikeutettuun etuumme markkinoida palveluitamme tai pitää yhteyttä eri sidosryhmiin.

Käyttämämme henkilötiedot ovat Papula-Nevinpatille annettuja tietoja, kuten nimi, ammattinimike, ammattiasema, sähköpostiosoite, puhelinnumero, viestintäkieli ja muut tiedot. Ruokatarjoilun sisältävien tapahtumien yhteydessä myös ruokavalioon ja muihin erityistoiveisiin liittyviä tietoja voidaan kerätä pyynnöstä.
Kaikki luovutetut tiedot poistetaan, ellei tietojen käyttöön ole Tietosuojalain edellyttämää syytä.

– Asiakastiedot

Papula-Nevinpat kerää asiakkaiden antamia tai asiakkaiden puolesta annettuja tietoja tai tietoja, joita saamme tarjotessamme palveluja asiakkaillemme. Tietojen kerääminen perustuu oikeutettuun etuumme tarjotessamme asiantuntijapalveluja teollisoikeusyrityksenä.
Papula-Nevinpat käyttää myös asiakkaan toimeksiantojen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja asiakkaan antamien asiantuntijatehtävien suorittamiseen. Kerätyt henkilötiedot sisältävät asiakkaiden, heidän edustajiensa tai heidän vastapuoliensa antamia tunnistetietoja, yhteystietoja ja asiaan liittyviä taustatietoja.

Papula-Nevinpat säilyttää asiakkaan toimeksiantoihin liittyviä henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sovitun asiantuntijatehtävän suorittamiseksi sovellettavan lainsäädännön ja Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n sääntöjen puitteissa.
Joissakin tapauksissa henkilötietoja täydennetään muista lähteistä kuten yleisistä hakukoneista, alakohtaisista uutiskirjeistä, sosiaalisesta mediasta ja asiakkaan verkkosivustolta haetuilla tiedoilla, jotta asiantuntijatehtävä pystytään suorittamaan asianmukaisesti.

3. Ilmoituskanava

Yrityksessämme on käytössä EU-direktiivin (2019/1937) mukainen whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta yrityksemme henkilöstö ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti lain (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022) edellyttämällä tavalla. Ilmoittaja, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuus aina suojataan. Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt, joita koskee salassapitovelvollisuus. Henkilöllisyystietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman ilmoittajan suostumusta. Tiedot poistetaan, kun Papula Oy:n lakisääteiset velvoitteet on täytetty ja jos tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta, kuitenkin viimeistään lakisääteisen määräajan puitteissa.

4. Tietojen käsittely

Papula-Nevinpat käsittelee henkilötietoja ainoastaan niissä tarkoituksissa, joita varten tiedot on kerätty, ja kuten edellä on kerrottu. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan siihen valtuutetut työntekijät, joiden asema edellyttää heiltä henkilötietojen käsittelemistä työnsä suorittamiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitusta varten. Olemme sitoutuneet noudattamaan lakisääteistä säilytysvelvollisuuttamme ja tietojen säilytysaikaa koskevia sisäisiä käytäntöjämme.
Papula-Nevinpat on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi varmistaakseen, että henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain siihen valtuutetut henkilöt. Meillä on myös henkilötietojen turvallista käsittelyä koskevia sisäisiä käytäntöjä.

5. Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Papula-Nevinpat ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavien lakien perusteella, oikeustoimiin valmistautumiseksi tai vaadetta vastaan puolustautumiseksi tai palvelujen toimittamiseksi asiakkaillemme.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää Papula-Nevinpatille palveluja toimittaville kolmansille osapuolille (alihankkijoille), jotka voivat käsitellä niitä pystyäkseen suorittamaan Papula-Nevinpatin pyytämät palvelut.
Tällaisille yrityksille annetaan ainoastaan välttämättömiä henkilötietoja edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kaikkien kolmansien osapuolten (alihankkijoiden) on noudatettava Papula-Nevinpatin ja kolmansien osapuolten (alihankkijoiden) välillä vallitsevia ohjeita ja sovellettavia sopimuksia sekä toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

6. Missä tietoja käsitellään

Papula-Nevinpat käsittelee henkilötietoja palvelimilla, jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n alueella.
Tietyissä toimeksiannoissa ja asiakkaan niin ohjeistaessa henkilötietoja siirretään kuitenkin myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle. EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitsevissa maissa tietosuojan taso voi olla heikompi kuin ETA:n alueella. Tällaisessa tapauksessa Papula-Nevinpat toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet GDPR:n mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen säilymisen suojattuina ja turvassa. Henkilötietoja siirretään ainoastaan sisäisesti hyväksyttyyn paikallisten asiamiesten verkostoon kuuluville luotettaville osapuolille asiakkaan ohjeiden toteuttamiseksi.

7. Oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikeus pyytää niiden korjaamista

Kaikilla Papula-Nevinpatin rekistereissä olevilla osapuolilla on oikeus:

– tarkastaa henkilötietonsa. Tämä tarkoittaa esim. oikeutta saada ilmoitus siitä, käsitelläänkö henkilötietoja vai ei, minkälaisia henkilötietoja käsitellään, ja mikä on käsittelyn tarkoitus. Tämä tarkoittaa myös oikeutta pyytää epätarkkojen tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista,

– kieltää tietyntyyppinen henkilötietojen käsitteleminen, esimerkiksi henkilötietojen käsitteleminen markkinointitarkoituksissa,

– pyytää henkilötietojen poistamista, esim. jos henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, jos käsitteleminen on lainvastaista tai jos henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä, jotta pystymme noudattamaan oikeudellista vaatimusta.

– peruuttaa suostumus: käsittelyn perustuessa suostumukseen voidaan suostumus peruuttaa milloin tahansa.

– kieltäytyä markkinoinnista missä tahansa vaiheessa saadessaan markkinointimateriaalia. Tämä on mahdollista myös muulloin ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@papula-nevinpat.com.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Papula-Nevinpatissa, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen info@papula-nevinpat.com.